TNRak Group Oy ja TNRak Oy

TNRak Oy:n TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

TNRak Group Oy ja TNRak Oy käsittelee toiminnassaan työntekijöidensä työsuhteen kannalta
oleellisia henkilötietoja palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitamiseksi, asunnon
ostajien kannalta oleellisia henkilötietoja omaperusteiseen asuntotuotantoon ja siihen liittyvään
asuntokauppaan liittyvien asioiden hoitamiseksi, Tilaajien, Aliurakoitsijoiden ja muiden
sopimuskumppaneiden kannalta oleellisia henkilötietoja rakentamiseen liittyvien asioiden
hoitamiseksi, mahdollisten uusien työntekijöiden ja toimihenkilöiden tulevan työsuhteen kannalta
oleellisia henkilötietoja näiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden rekrytointiprosessiin ja työsuhteen
ehtojen neuvotteluun liittyen, sekä viestintään ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden hoitamiseksi.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan TNRak Group Oy:n sekä TNRak Oy:n rekisterinpitäjänä
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
TNRak Group Oy (2967292-7)
TNRak Oy (2991323-3)
Osoite: Niinistönkatu 12 A, 05800
Hyvinkää Puhelinnumero: 050 531 7000
Sähköpostiosoite: info@tnrak.fi
www.tnrak.fi

Rekisteristä vastaavat henkilöt:

Satu Ternola
Toimistopäällikkö
puh. 040 747 2691
@ satu.ternola@tnrak.fi

Tero Niskanen
Toimitusjohtaja
puh. 040 518 2149
@ tero.niskanen@tnrak.fi

 

3. Kerätyt tiedot

HR
• Henkilötunnus
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Pankkitilin tiedot
• Tehtävä tai titteli
• Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero
• Koulutukseen ja ammatin vaatimiin pätevyyksiin liittyvät tiedot
• Valokuva henkilökorttia varten

Asiakasrekisteri
• Henkilötunnus
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot

Sopimuskumppanien työntekijät
• Henkilötunnus
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Tehtävä tai titteli
• Veronumero

Rekrytointi
• Henkilötunnus
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Koulutukseen ja ammatin vaatimiin pätevyyksiin liittyvät tiedot
• Henkilön kuva

Viestintä
• Etu- ja sukunimi
• Yhteystiedot
• Tehtävä tai titteli
• Henkilön kuva

 

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä
itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta, joka on sopimussuhteessa johonkin TNRak Group Oy:n tai
TNRak Oy:n.

 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

HR
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n sekä niiden
työntekijöiden välisiin työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitaminen. Työntekijöiden palkanlaskenta ja –
maksu hoidetaan keskitetysti yhtiöiden pääkonttorissa.

Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n
asuntokohteiden asuntojen rakentamiseen liittyvien asioiden hoitaminen.

Rakennustuotanto
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n
rakennusliiketoimintaan liittyvien asioiden hoitaminen.

Rekrytointi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n rekrytointiin liittyvien
toimenpiteiden hoitaminen.

Viestintä
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n viestintään ja
markkinointiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen.

 

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on
tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi tai niin kauan kuin rekisteröidylle on
rekrytointi-ilmoituksessa tai hakemusta jätettäessä ilmoitettu.

 

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa
riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet
henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan
tason henkilötiedoillesi.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Rekisteröidyistä luovutetaan sellaisia tietoja viranomaistahoille, tarpeellisia työsuhteeseen muutoin
liittyvien tai lakisääteisten asioiden hoitamiseksi, asuntokauppaan liittyvien tai lakisääteisten
asioiden hoitamiseksi.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n organisaation ulkopuolisille osapuolille
myös oikeudellisista syistä, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i)
soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun,
terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai
muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) TNRak Group Oy:n tai TNRak Oy:n asiakkaiden omaisuuden
suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten
varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille (ns.
kolmansia osapuolia). Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden
mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan
vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Kolmansia osapuolia ovat:

HR
• Mehiläinen Oy (työterveyshuolto)
• IT4B (tietokoneet, atk-tuki, käyttäjäylläpito)
• Tilaajavastuu.fi (Valtti-kortit, ePerehdytys, Taitorekisteri)
• Secto Automotive Oy (leasing-autot)
• Edenred Oy (lounasetu, liikuntakortit)
• Elisa Oyj (puhelimet, liittymät, VPN-tunnukset)
• Pohjola Vakuutus Oy (henkilövakuutukset, yritysvakuutukset)

Asiakasrekisteri
• IT4B (atk-tuki, käyttäjäylläpito)

Rakennustuotanto
• IT4B (atk-tuki, käyttäjäylläpito)
EVRY Jydacom Oy (JD tuotannonohjaus)
• Muut käyttämiemme ohjelmistojen toimittajat
Nimenomaisella suostumuksellasi
Voimme luovuttaa henkilötietoja TNRak Group Oy:n ja TNRak Oy:n organisaation ulkopuolisille
kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn
nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita TNRak Group ja TNRak Oy
käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä
mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat
henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä
voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli
meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään
suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös
muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä
erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen
erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä
muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.
Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään TNRak Group Oy:lle tai
TNRak Oy:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio
voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää
lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia
tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä
keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu
ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden
varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä̈ on
perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin
ja käyttöoikeuksin.

 

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet TNRak Group Oy:n tai TNRak Oy:n
henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Vieritä ylös

Kaikki lähtee laskelmista – laskentapäälliköllämme Jari Kukkolalla on luvut hallussa

Meillä TNRakilla huolella ja ammattitaidolla tehty suunnittelutyö on lähtökohta onnistuneille urakoille, jotka valmistuvat aikataulussa. Hyvällä …

Lue lisää →